Information om vår behandling av dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 2023-05-01

 

 

Allmänt

Prenada AB, org.nr 556938-3986 (”Prenada”, ”vi”, oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

 

Era personuppgifter/cookies kan användas för anpassning av annonser. Läs mer här: Googles integritetspolicy och användarvillkor.

 

I denna informationstext, som gäller för alla som lämnar sina uppgifter via kontaktformulär på hemsidan, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. När personuppgifterna samlas in Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att lämnar dina kontaktuppgifter tills oss via kontaktformuläret på hemsidan. Kategorier av personuppgifter Vi samlar inte in några personuppgifter om dig som du inte själv väljer att lämna till oss. De uppgifter som det i huvudsak rör sig om är:

  • Identifikationsuppgifter såsom namn, företagsnamn, person-, organisationsnummer och IP-adress;
  • Demografiska uppgifter såsom arbete och titel; och
  • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina uppgifter för sådana ändamål där vi har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna. Detta gäller t.ex. om uppgifterna används för att följa upp en genomförd tjänst till tredje part eller för att mäta resultatet av våra tjänster.

 

Personuppgiftsansvarig

Prenada är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via kontaktformulär på hemsidan och som används för våra ändamål. Observera dock att du även lämnar dina uppgifter till det företag som marknadsförs på hemsidan. Tillgång till personuppgifter Vi kan komma att dela dina personuppgifter med närstående parter eller en efterföljande ägare, delägare och dess rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift.

 

Överföring till tredje land

Vi överför som utgångspunkt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. För att vi ska kunna erbjuda bättre tjänster kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till personuppgiftsbiträden som överför personuppgifter utanför EU/EES men som då är certifierade under exempelvis Privacy Shield eller på annat sätt godkända under gällande dataskyddslagstiftning.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de att raderas. Personuppgifterna kan komma att sparas längre på grund av en rättslig förpliktelse, t.ex. av bokföringsskäl, eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det t.ex. pågår en rättslig process.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Du kan även begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att uppgifterna måste sparas. För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@prenada.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen (www.datainspektionen.se).